Leakomatic M4i

Vanliga frågor och svar om Leakomatic M4i.

Vilken modell har jag?

I displayenhetens nedre högra hörn hittar du enhetens beteckning som berättar vilken modell du har. Mjukvaruversionen visas tillfälligt i displayen vid uppstart, då strömadaptern kopplas in.

Modell Displayenhet Mjukvaruversion
Leakomatic M4 M4
LOM 1100 LCS-1 2.3 eller 2.4
LOM 1000 Leakomatic 1000 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6 eller 1.7
LOM 1200 Leakomatic 1200 1.6 eller 1.7
LOM 2000 Leakomatic 2000
IND-1 Industrial 1 2.0

Serienummer

På den runda svarta Leakomaticsensorn som sitter fast i magnetventilen finns en serienummeretikett. Serienumret anges med en bokstav följt av ett löpnummer, tex C2043.

Vad är skillnaden mellan Leakomatic och vattenmätare för att upptäcka läckage och förhindra vattenskador?

Leakomatic-sensorn är så noggrann att den känner av smygläckage och varnar eller stänger av vattentillförseln både vid onormal vattenförbrukning och då ett läckage uppstår.

En vattenmätare reagerar först när det rinner flera liter per timme. Vattenmätaren uppmärksammar inte användaren på onormal förbrukning och den stänger inte heller av vattnet om ett fel inträffar.

Vad gör Leakomatic till den mest exakta och mångsidigaste vattenfelsbrytaren på marknaden?

Den patenterade Leakomatic-sensorns ventil är alltid öppen och användaren har tillgång till vatten så länge inget fel har detekterats, detta möjliggör konstant övervakning av hela rörsystemet.

Till skillnad från andra tekniker där man t.ex. stänger av vattnet och gör ett trycktest eller där man punktmarkerar olika platser med fuktsensorer så registrerar Leakomatic hela tiden minsta lilla vattenmängd som försvinner ur rörsystemet.

De olika testerna och larmnivåer för dem kan justeras för att passa olika förbrukningsmönster och fungerar i alla typer av fastigheter.

Kan jag ansluta Leakomatic till hemautomations-, fastighetsövervaknings- eller inbrottslarmsystem?

Ja, till displayens in- och utgångar kan kopplas yttre utrustning som har motsvarande potentialfria in- och utgångar. Kopplingsschema finns här https://leakomatic.com/sv/support/guider

Kontakta vår support för ytterligare inkopplingsinformation.

Är den dyr att installera?

Vattenskador i hus uppkommer så ofta att investeringskostnaden för att installera en smygläckagevarnare är ekonomiskt lönsam.

Många andra olägenheter följer också vid reparation av en vattenskada t.ex. oljud från torkmaskiner och byggdamm då utrymmen ska rivas, material ska torka och nytt material ska monteras. Det kan t.o.m. medföra att man inte kan bo kvar hemma innan skadan är återställd. Hälsorisker kan också uppstå vid mögel.

Efter installation av en vattenfelsbrytare brukar vattenförbrukningen också ofta minska markant eftersom användaren blir mer uppmärksam på onödig förbrukning. Kostnaderna för vatten, avlopp och strömförbrukningen för varmvattenberedning minskar.

Vem kan installera den?

Leakomatic ska installeras med alla medföljande tillbehör och anvisningarna i installationsanvisningen ska följas. Installationen ska göras på ett fackmannamässigt riktigt sätt.

Vilka andra övervakningsfunktioner har Leakomatic förutom vattenfelsbrytaren?

Tryck- eller temperaturgivare kan kopplas till Leakomatic-displayen, mätvärden kan därefter avläsas i tillbehörsdiagrammen i Leakomatic Cloud. Annan digital utrustning kan också kopplas in t.ex. en termostat för att bevaka frysrisk eller uppkoppling till ett villalarm kan användas för att växla driftsläget. Larm kan fås till appen vid onormala värden. En vattenmätare med pulsutgång kan också anslutas och vattenförbrukningsmängden kan avläsas i molntjänsten.

Kan Leakomatic användas i det slutna värmesystemet?

Leakomatic-ventilen ska installeras i tappvattensystemet där inget vatten cirkulerar. För att övervaka ett slutet uppvärmningssystem kan en tryckbrytare kopplas till displayen och valfria över- eller undertryckslarm kan fås via Leakomatic Cloud- tjänsten.

Kan Leakomatic användas i ett hus med varmvattencirkulation?

Leakomatic-sensorn övervakar de delar av rörsystemet där vattnet normalt står stilla. För att upptäcka smygläckage i cirkulationsslingan behöver cirkulationspumpen stängas av under den tid som mätningen ska göras. Kontakta vår support för ytterligare information.

Hur skall man tyda/tolka indexkurvan?

Kurvan visar droppfrekvensen, vid ett läckage stiger värdet och varning fås då indexgränsen överskrids. Användarens förbrukningsmönster påverkar också kurvan, många korta tappningar ger ett högre värde. Då vattnet i rörsystemet står stilla sjunker värdet.

Hur byter man hemma/borta med appen?

Man håller fingret intryckt på husikonen tills de olika driftslägena visas i displayen, släpp och tryck på valfritt läge.

Varför behöver Leakomatic ett smutsfilter och en backventil?

Smutsfiltret skyddar ventilen och samlar upp partiklar som kan finnas i inkommande vatten. Backventilen håller vattentrycket jämnare i husets rörsystem även om trycket i vattenledningsnätet varierar. Ett jämnt tryck ger en bättre övervakning.

Kan jag använda Leakomatic när vattnet kommer från en borrbrunn?

Ja, det medföljande smutsfiltret ska installeras före Leakomatic-ventilen.

Hur kopplar jag upp till wifi?

I displayens menysystem väljs INSTALLATION- Nätverk – Wifi nätverk då enheten sökt klart visas alla nätverk som är tillgängliga. Tryck på knappen pil ner tills aktuellt nätverk visas högst upp i displayen. Välj nätverket genom att trycka pil höger. Skriv in ditt nätverks lösenord genom att bläddra fram rätt bokstäver, siffror eller specialtecken med knapparna pil upp eller pil ner. När rätt tecken visas tryck pil höger för att välja nästa tecken. När lösenordet är färdigskrivet tryck pil höger flera gånger.

Status för nätverksuppkopplingen kan avläsas i menyn STATUS, där visas nätverkets namn, signalstyrka, IP-adress och om enheten har kontakt med Leakomatic Cloud.

Vad skiljer Leakomatic vattenfelsbrytare från andra produkter?

Leakomatic M4i Premium är marknadens noggrannaste vattenfelsbrytare som upptäcker små läckage så lite som en tesked. Leakomatic är den enda vattenfelsbrytaren som har realtidsövervakning vilket betyder att vi är snabbast på att upptäcka alla olika typer av läckage.

Hur fungerar hemmalarmstyrning?

Kabeln kopplas till ”AUX in”-ingången i displayenheten.
Driftslägesväxling aktiveras i displayens menysystem enligt följande:
INSTALLATION – Ingångskonfig. – AUX1 in – BORTA
INSTALLATION – Ingångskonfig. – AUX1 aktiveras – HÖG

I exemplet fås funktionen att enheten växlar till Borta-läge när den yttre kontaktfunktionen som AUX-kabeln är kopplad till är sluten. Omvänd funktion kan fås genom att ändra BORTA till HEMMA eller att ändra HÖG till LÅG.

Används vår Power Detector kan den kopplas till befintlig Smart plug och Leakomatic-displayen kommer att byta driftsläge när Smart plugen aktiveras med t.ex. en fjärrkontroll eller direkt från ett hemmalarm.
Ingången kan, istället för driftslägesväxling, väljas till att ge upphov till en varning eller till ett alarm då den aktiveras.
OBS! Ett ALARM stänger inkopplad Leakomatic-ventil och måste alltid kvitteras manuellt.

Har du problem med din Leakomaticenhet?

Vi rekommenderar att du börjar med att följa vår felsökningsguide.

Ladda ner guiden