Takuuehtomme

 

Yleistä

”Loppukäyttäjää” tarkoitetaan näissä takuuehdoissa luonnollista henkilöä, joka on tuotteen omistaja ja joka ei ole ostanut tuotetta jälleenmyyntitarkoituksessa tai asentaakseen tuotteen kolmannen henkilön tiloihin oman elinkeinonsa tai ammattinsa harjoittamisen puitteissa.

Takuun sisältö

Koskee Leakomatic-tuotteita, jotka ensiostaja on hankkinut 2016-01-01 jälkeen (ostokuitti): Leakomatic takaa loppukäyttäjille, että sen tuotteissa ei ole materiaali-, valmistus- tai rakennevirheitä. Virheiden osalta ratkaisevana pidetään tuotteen valmistusajankohdan tieteellistä ja teknistä tasoa. Takuu edellyttää, että tuotteen vahingoittumisen aiheuttaneen virheen on pitänyt olla tuotteessa jo valmistushetkellä. Loppukäyttäjän oikeus esittää tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia tai vaatia välillisten vahinkojen korvaamista perustuu lain pakottaviin säännöksiin.

Tämä takuu on voimassa kaksi (2) vuotta ensiostajan tekemän hankinnan ostopäivästä. Takuuaikaa ei jatketa tämän takuun nojalla tehtyjen suoritusten johdosta, eikä etenkään virheen korjaamisen tai tuotteen vaihtamisen ollessa kyseessä. Takuuaika ei näissä tapauksissa myöskään ala alusta.

Kirjallinen virheilmoitus

Loppukäyttäjä voi vedota tähän takuuseen perustuviin oikeuksiinsa tekemällä takuuajan puitteissa kirjallisen virheilmoituksen Leakomaticille tai sille jälleenmyyjälle, jolta ensiostaja osti tuotteen. Lisäksi edellytetään, että loppukäyttäjä tekee virheilmoituksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt havaita virhe. Loppukäyttäjän vastuulla on näyttää toteen, että takuuaika ei ole umpeutunut (todisteena esimerkiksi ensiostajan ostotodistus).

Menettely virhetilanteessa

Leakomatic tekee päätöksen siitä, korjataanko tai vaihdetaanko tuote vai hyvitetäänkö loppukäyttäjälle kauppahinta.

Jos Leakomatic toteaa, että tuote on asennettu asianmukaisesti ja että siihen on tullut tai siinä on tämän takuun piiriin kuuluva vika, Leakomatic, valintansa mukaan, joko korjaa tai vaihtaa viallisen Leakomatic-tuotteen maksutta tai hyväksyy tuotteen palauttamisen ja hyvittää tuotteen alkuperäisen ostajan maksaman ostohinnan. Jos tuote korjataan tai vaihdetaan, Leakomatic voi harkintansa mukaan käyttää uutta tai kunnostettua tuotetta tai komponenttia tätä varten. Loppukäyttäjän on annettava tuote korjattavaksi.

Jos tuote vaihdetaan, vanha tuote korvataan veloituksetta uudella tuotteella, joka vastaa malliltaan, laadultaan ja tyypiltään korvattavaa tuotetta. Mikäli kyseistä tuotetta ei virheilmoituksen tekohetkellä enää valmisteta, Leakomaticilla on oikeus toimittaa tilalle samankaltainen tuote. Erityiset toimenpiteet, kuten tuotteen kuljetus tai lähetys Leakomaticille ja takaisin tai jälleenmyyjälle ja takaisin sekä tuotteen purkaminen ja jälleenasennus, voidaan suorittaa vain Leakomaticin etukäteen antamalla suostumuksella. Jos Leakomatic antaa suostumuksensa suunnitellun toimenpiteen suorittamiseen, se kantaa näistä toimista aiheutuvat kustannukset. Loppukäyttäjän on itse noudettava uusi tuote lähimmältä Leakomatic-jälleenmyyjältä, ellei toisin ole sovittu.

Jos Leakomatic ilmoittaa kirjallisesti loppukäyttäjälle päättäneensä hyvittää tuotteen kauppahinnan, loppukäyttäjän on palautettava tuote, minkä jälkeen Leakomatic hyvittää hänelle tuotteesta maksetun kauppahinnan, poislukien asennuksen ja purkamisen kustannukset.

Takuun edellytykset ja rajoitukset

Tämän takuun voimassaolon edellytyksenä on Leakomaticin valmistamien tuotteiden asianmukainen asennus ja huolto käyttöohjeiden ja yleisesti hyväksyttyjen teknisten sääntöjen mukaisesti (esim. alan ammattilaisen tai valtuutetun asiantuntijan toimesta) sekä käyttöohjeiden noudattaminen ja tuotteiden käyttäminen Leakomaticin teknisten ohjeiden ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Tähän lukeutuvat muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat seikat: vesiputket huuhdotaan asianmukaisella tavalla voimassa olevien standardien mukaisesti erityisesti ennen tuotteen asennusta ja rakennustoimenpiteiden jälkeen, huolehditaan siitä, että asennukset vastaavat käyttöohjeisiin sisältyviä havainnollistavia kuvia ja tarkastetaan vesijohtoverkoston paineen yhteensopivuus teknisten määräysten kanssa.

Jokaisen tuotteen mukana toimitetaan asennusohjeet sekä käyttö- ja hoito-ohjeet, jotka ovat myös saatavilla verkkosivustollamme osoitteessa www.leakomatic.com.

Takuu ei kata:

 • Kuluvien osien, kuten tiivisteiden, kulumista.
 • Lian kertymistä, vesi-iskuja, erityisesti lämminvesi-iskuja, kalkkikertymiä, käyttövirheitä, aggressiivisten ympäristövaikutusten, kemikaalien tai puhdistusaineiden aiheuttamia vahinkoja.
 • Ostetun tuotteen asennuksesta, kuljetuksesta ja koekäytöstä johtuvia tuotevirheitä.
 • Leakomaticin laitteistotuotteen riittämättömästä yhteydestä Wi-Fi-verkkoon tai muuhun, Wi-Fi-yhteyden hitaudesta tai järjestelmälaitteiden muuttamisesta aiheutuneita vahinkoja.
 • Leakomaticin valmistaman viallisen tuotteen aiheuttamia vahinkoja

Takuu ei päde seuraavissa tapauksissa:

 • Tuotteen mukana toimitettuja ja verkossa osoitteessa www.com saatavilla olevia asennus-, hoito- ja käyttöohjeita ei ole noudatettu.
 • Tuotteen asennus, huolto, korjaus tai hoito on tapahtunut ammattitaidottoman henkilön toimesta.
 • Myyjän, asentajan tai kolmannen osapuolen toimesta on aiheutunut tuotevahinko.
 • On aiheutunut vahinkoja, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta – jos vahinko on aiheutettu huolimattomuudella, katsotaan että vahingon kärsijä on myötävaikuttanut vahingon syntyyn.
 • Tuotteen asennus tai käyttöönottaminen on tapahtunut virheellisesti.
 • Tuotteen huolto on ollut puutteellista tai virheellistä.
 • Tuotetta ei käytetä tai ei ole käytetty sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
 • On aiheutunut vaurioita, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä tai luonnonkatastrofista, erityisesti, mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta, tulvista, ukkosesta, tulipaloista tai pakkasesta.

Takuun pätemättömyys

Jos on havaittu tuotevirhe, jota tämä takuu ei kata, on loppukäyttäjän kannettava tuotteen lähetyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi loppukäyttäjän on kannettava kaikki tuotteen tutkimisesta, purkamisesta ja uudelleenasennuksesta aiheutuvat kustannukset mahdolliset työkustannukset mukaan lukien.

Mikäli loppukäyttäjä tietoisena takuuehtojen pätemättömyydestä ja tuotteen korjaamisesta aiheutuvien kustannusten arvioidusta määrästä pyytää tuotteen korjaamista, hänen on lisäksi kannettava varaosien hankinnasta ja työstä aiheutuvat kustannukset.

Jos tuotteessa ei sen toimitushetkellä ole esiintynyt vikaa, Leakomatic voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen riidan sopimisesta hyvän tahdon eleenä. Tässä tapauksessa loppukäyttäjällä ei ole oikeutta vaatia tuotevirheen korjaamista.